Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 7 december 2018

Geplaatst op: 28-11-2018

Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 7 december (najaarsvergadering)

Aanvang 19:30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststelling notulen vorige vergadering (22 juni 2018)

4. Samenstelling bestuur

• Benoeming nieuwe bestuursleden:
i) Shariar Khalili functie algemeen zaken
ii) Samantha Kamerman functie kantinezaken

5. Vaststelling jaarverslag seizoen 2017 / 2018

6. Vaststelling financieel jaarverslag 2017/ 2018

• balans en staat van baten en lasten
• verslag kascommissie
• decharge bestuur over het gevoerde beleid

7. Activiteiten

8. Jubileum 100-jarig bestaan

9. RondvraagSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x