Agenda Algemene Ledenvergadering 18 juni

agenda-algemene-ledenvergadering-18-juni

Geplaatst op: 04-06-2021

Vanwege corona is de oorspronkelijk in december 2020 geplande vergadering niet doorgegaan. Aangezien vastgehouden wordt aan 2 vergadermomenten per seizoen, conform de statuten, kent de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 juni twee vergadermomenten, waarbij in de eerste vergadering wordt teruggeblikt op seizoen 2019-2020 en in de tweede vergadering vooruit wordt gekeken naar het seizoen 2021-2022.

Ivm. de huidige corona-maatregelen bekijken we ook even of we in onze kantine terecht kunnen. Hiervoor is aanmelden verplicht, zodat we het aantal aanwezigen kennen. Aanmelden kan via onze secretaris, per e-mail secretaris@svslikkerveer.nl of 1 van de andere bestuursleden.

Vrijdag 18 juni 2021
Aanvang 19.30 uur Najaarsvergadering Algemene Ledenvergadering
Aanvang 21.00 uur Voorjaarsvergadering Algemene Ledenvergadering


Aanvang 19.30 uur Najaarsvergadering Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 18 juni 2021
1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
3 Vaststelling notulen vorige vergadering (16 juli 2020)
4 Samenstelling bestuur
       • Aftredend en niet herkiesbaar:
               Danny Wijnstekers – Jeugdzaken
5 Vaststelling jaarverslag seizoen 2019 / 2020
6 Vaststelling financieel jaarverslag 2019 / 2020
a. balans en staat van baten en lasten
b. verslag kascommissie
c. decharge bestuur over het gevoerde beleid
7 Activiteiten Jubileum 100-jarig bestaan (terugblik)
8 Huldiging jubilarissen
9 Rondvraag

Pauze

Aanvang 21.00 uur Voorjaarsvergadering Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 18 juni 2021
1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
3 Samenstelling bestuur
       • Aftredend en niet herkiesbaar:
Ruud Naaijkens – Voetbalzaken
       • Wijziging bestuursfunctie: Steven van Dongen – Voetbalzaken
       • Aftredend en wel herkiesbaar:
               Arjan ’t Jong (PR & Communicatie)
       • Aftredend en wel herkiesbaar voor een termijn van 6 maanden:
               André de Deugd - Secretaris
       • Benoembaar:
               Wesley Bosman – Commerciële zaken
               Kevin Birahij - Jeugdzaken
4 Contributie en begroting 2021 / 2022
5 Activiteiten 100 jaar (toekomstig)
6 Rondvraag
7 Sluiting
 Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x